Onze Leverings- en algemene voorwaarden:

Als u een bestelling plaatst op deze website dan betekent dat u akkoord gaat met deze leverings- en algemene voorwaarden inclusief ons privacy beleid en dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Art. 1 Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen tussen wimper-serum.nl en u als klant.

Art. 2 Tot stand koming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand nadat u via www.wimper-serum.nl een of meerdere artikelen hebt besteld en wanneer u van wimper-serum.nl langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling heeft ontvangen.

Art. 3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Alle afbeeldingen van te bestellen artikelen vormen alleen een aanduiding. Wimper-serum.nl, More Than Nails of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Art. 4 Betalingsmethode
Wimper-serum.nl levert uitsluitend na betaling per Ideal (bank/giro), MRcash, vooruit betaling, contant of Paypal.

Art. 5 Artikelen/prijzen
Alle prijzen op de website zijn in Euro en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Art. 6 Levering
Levering van de door u bestelde artikelen vindt plaats nadat betaling binnen is. De levering is de verantwoordelijkheid van More Than Nails (of wimper-serum.nl) wiens artikel(en) u hebt besteld.
Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven verzendkosten bij u worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De levertijd van voorradige artikelen bedraagt enkele werkdagen. Voor artikelen welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het artikel ca. 7 dagen tot 3 weken, tenzij in de artikelinformatie, op de Internetsite of de orderbevestiging anders is aangegeven.

Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de klant More Than Nails of wimper-serum.nl schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Wij streven ernaar na betaling van de bestelling, de artikelen binnen 24 uur te verzenden, mits voorradig. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste weergave van de voorraad op onze website, maar wij streven ernaar dit zo juist mogelijk weer te geven.
Mocht het onverhoopt gebeuren dat een artikel als voorradig wordt weergegeven op de website van wimper-serum.nl en dit blijkt niet op voorraad te zijn, zal wimper-serum.nl in contact treden met de klant en hem/haar een oplossing aanbieden. Dit alles in goed overleg met de klant. Samen zullen wij er hoe dan ook uitkomen. Indien u dit wenst krijgt u uw geld terug.

Wimper-serum.nl en/of More Than Nails is niet aansprakelijk voor het door de klant verkeerd ingevoerde adres waardoor de bestelling verkeerd wordt afgeleverd.
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
Alle bestellingen worden in Nederland bezorgt door PostNL.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

Wimper-serum.nl blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het artikel dus in alle omstandigheden direct opeisbaar.

Art. 8 Reclamatie/garantie
Wimper-Serum.nl is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde artikelen en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Wimper-Serum.nl het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel naar zijn keuze overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde artikel.

  • Wimper-Serum.nl garandeert alle door haar geleverde goederen als zijnde nieuw, compleet en werkend volgens de opgaven van de fabrikant(en). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Nederlandstalige beschrijvingen welke Wimper-Serum.nl bij de artikelen plaatst dan wel informatie welke op enigerlei andere manier door Wimper-Serum.nl wordt vermeld.
  • Wimper-Serum.nl garandeert de goederen slechts voor de termijn welke door de individuele fabrikanten ten aanzien van die goederen worden gesteld. Goederen kunnen binnen zeven kalender dagen worden geruild indien zij in de originele ongeopende/onbeschadigde artikelverpakking worden retour gezonden. Artikelverpakkingen worden verzegeld geleverd. Na zegelverbreking kan niet worden geruild. Verzendkosten zijn ten allen tijde voor rekening van de klant.
  • Wimper-Serum.nl zal trachten ervoor te zorgen dat de door u bestelde artikelen zonder defect worden geleverd. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zal Wimper-Serum.nl het artikel beoordelen op een juist gebruik voordat zij tot vervanging zal overgaan. Mocht het gekochte artikel niet meer voorradig zijn dan zal Wimper-Serum.nl in overleg met de klant hetzelfde artikel bestellen bij de leverancier indien dit nog leverbaar is.

Art. 9 Aansprakelijkheid
Wimper-Serum.nl kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Wimper-Serum.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan maximaal het bedrag dat u voor het artikel, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Wimper-Serum.nl zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende artikel. De aansprakelijkheid van Wimper-Serum.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Wimper-Serum.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Wimper-Serum.nl dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Art. 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wimper-Serum.nl en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats van de klant tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Art. 11 Disclaimer

Wimper-Serum.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich hoofdzakelijk tot Nederlandse klanten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn de voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Wimper-Serum.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Art 12 Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Wimper-Serum.nl of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van artikelen. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Art. 13 Intellectuele eigendommen
De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Wimper-Serum.nl of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Wimper-Serum.nl of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met Wimper-Serum.nl

Art. 14 Privacy Policy en uw persoongegevens
Om uw bestelling te kunnen verwerken en bij u thuis te bezorgen, of als u contact met ons opneemt met het contact formulier vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst dan vragen we u om akkoord te gaan met de voorwaarden op deze pagina en ons privacy beleid.

Ten alle tijden kunnen wij op uw verzoek deze persoonsgegevens weer verwijderen. Gebruikt u daarvoor het contact formulier. Ons volledige privacy beleid kunt u hier lezen.